Uvjeti prodaje

 • UVJETI POSLOVANJA

  Uvjeti prodaje
  Proizvode obrta Pixma centra (www.pixma-itshop.com) smiju kupovati samo osobe starije od 18 godina, fizičke ili pravne osobe sposobne za poslovanje.
  Cijene navedene na www.pixma-itshop.com izražene su u valuti Eur i sadrže PDV.

  Uvjeti dostave
  Dostavu roba vrše kurirske službe GLS i Hp express i to isključivo na području Republike Hrvatske. Uz dostavu, roba se može preuzeti u poslovnici u Trogiru. Iznimno, roba može biti isporučena i na neki drugi način. Za sve narudžbe dostava se naplaćuje 5,31Eur po paketu do 30kg težine (cijela Hrvatska). Za veće pakete i palete obračunava se cijena po cijeniku dostavnih službi. Ukoliko Vaša narudžba prelazi osnovnu dostavu kontaktirat će mo Vas radi detaljnih dogovora.
  Dostavu obavljamo u roku od 12 - 48 sati, (ovisno o mjestu dostave) osim proizvoda za koje je kupac posebno obavješten o roku isporuke. Subote i Nedjelje ne računaju se u rok dostave. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštečeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio Pixma centru bez isporuke kupcu i sl.) Pixma centar (www.pixma-itshop.com) ne preuzima odgovornost na "prvi rizik" i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

  Kupcu se roba dostavlja do ulaznih vrata ili u prostore stanovanja, prema prethodnom dogovoru.
  Dostavu na području Trogira i okolice Pixma centar obavlja vlastitim prijevozom i tada je moguće dogovoriti točno vrijeme dostave.

  Molimo Vas da provjerite ambalažu kod preuzimanja proizvoda. U slučaju oštećenja ambalaže koja upućuju na moguća oštećenja proizvoda, molimo hitno nas obavijestite a od dostavljača kurirske službe zatražiti da se pismeno očituje o viđenom i dostavi zapisnik. Molimo da ne otvarate ambalažu prije nego nas kontaktirate!
  VAŽNO: Ako ne primite robu u dogovorenom roku, molimo Vas da nas obavijestite što je prije moguće e-mailom ili telefonom.
  Kupac prilikom uručenja treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće.
  Gore navedeni uvjeti dostave vrijede samo za područje Republike Hrvatske. Dostava naručenih proizvoda u inozemstvo, ukoliko je moguća, odvija se isključivo po prethodnom dogovoru.

  Kupac može zatražiti da dostavu osobno plati prilikom preuzimanja paketa.
  Napomena: dostava ne podrazumijeva montažu i ugradnju naručenih artikala.

  Jamstva i servisni uvijeti
  Svi proizvodi imaju najmanje jednogodišnje jamstvo izuzevši potrošni materijal ili neke rezervne dijelove. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Popravke u jamstvenom roku za koji je Proizvođač izdao jamstveni list o svom trošku otkljanja isključivo ovlašteni serviser proizvođača i jamči za ispravnost robe i nabavku rezervnih dijelova i nakon isteka jamstvenog perioda. Kupac ima pravo tražiti da se proizvod popravi u zakonskom razumnom roku ili ako to nije moguće da mu se isporuči ispravni proizvod.

  Reklamacije
  Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Neispravni uređaj možete dostavitii direktno u ovlašteni servis ili ga donijeti kod nas u poslovnicu nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. Mi nismo ovlašteni servis i ne utvrđujemo da li je neki proizvod ispravan ili ne niti odlučujemo o tome da li će biti zamijenjen/popravljen, sve reklamacije proslijeđujemo u ovlaštene servise. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i orginalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja.

  Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju vidljivog materijalnog nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku osam (8) dana od preuzimanja kupljene robe. Naknadne reklamacije ne možemo uvažiti!

  Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
  (1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
  (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
  (3) Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

  Kad postoje materijalni nedostaci
  Nedostatak postoji:
  1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

  Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

  Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
  (1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
  (2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
  (3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
  (4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

  Pregled stvari i vidljivi nedostaci
  (1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam (8) dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
  (2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
  (3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
  (4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva (2) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

  Skriveni nedostaci
  (1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva (2) mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora - bez odgađanja.
  (2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne jedna (1) godina od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
  (3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne (1) godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
  (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

  Povrat robe
  Roba se može vratiti u roku najkasnije četrnaest (14) dana od dana primitka, bez navođenja razloga, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu obrta Pixma centar (www.pixma-itshop.com), A.Hebranga 10, 21220 Trogir, sa naznakom - Povrat robe. Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložen račun, u suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od kada je obavijestio trgovca o raskidu ugovora. U slučaju raskida ugovora izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

  Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora (upute o postupku niže u tekstu).

  Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

  Upute o postupku jednostranog raskida Ugovora
  Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

  Rok za jednostrani raskid iznosi četrnaest (14) dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed,

  Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od četrnaest (14) dana bez navođenja razloga.

  Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom i elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora:
  http://www.pixma-itshop.com/OBRAZAC_za_jednostrani_raskid_ugovora.pdf

  Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
  8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
  11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
  12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
  13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

  Povrat uplaćenog iznosa
  Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo ponudili.
  Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
  Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

  Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
  Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  Informacije na web trgovini
  Pixma centar (www.pixma-itshop.com) ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Pixma centar (www.pixma-itshop.com) ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Pixma centar (www.pixma-itshop.com) se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje Pixma centar (www.pixma-itshop.com)

  Uvjeti korištenja
  Stranice www.pixma-itshop.com su u vlasništvu obrta Pixma centar (www.pixma-itshop.com). Za vrijeme korištenja www.pixma-itshop.com primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Pixma centar (www.pixma-itshop.com) zadržava pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja sukladno zakonu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

  Copyright

  Stranice www.pixma-centar.com i www.pixma-itshop.com su u vlasništvu obrta Pixma centar (www.pixma-itshop.com) Sav sadržaj na www.pixma-itshop.com kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su www.pixma-itshop.com ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na www.pixma-itshop.com je vlasništvo www.pixma-itshop.com ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

  Vaš korisnički račun
  Ako koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa - korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaš korisničko ime i lozinku.

  Elektronička komunikacija
  Kada posjetite www.pixma-itshop.com ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s www.pixma-itshop.com. Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.pixma-itshop.com. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama.

  Osvrti, Komentari, Komunikacijske aktivnosti i ostali sadržaji
  Posjetitelji mogu postaviti Osvrte, Komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblim SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Pixma centar (www.pixma-itshop.com) zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

  Prijave povrede zaštite i prava
  Pixma centar (www.pixma-itshop.com) poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nam o tome obavijestite.

  Rizik gubitka
  Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na stranicama www.pixma-itshop.com su vlasništvo Pixma centra. (www.pixma-itshop.com). Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

  Mehanizam izvan sudskog riješavanja sporova

  Radi se sukladno preporuci Komisije EU(2001/310/EC)
  Od 15.02.2016. u funkciji je i EU platforma za on-line rješavanje sporova http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Pravila postupanja trgovca
  Definirana su člankom 5 točka 18 Zakonom o zaštiti potrošača.

  "Pravila postupanja trgovaca" jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora"

  Zloupotreba www.pixma-itshop.com
  Pixma centar (www.pixma-itshop.com) ulaže napore da ovu stranicu održi u ispravnom i sigurnom stanju. Molimo Vas da nam prijavite bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Pixma centar (www.pixma-itshop.com) zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira naše usluge i korisničke račune, zabrani dostup do www.pixma-itshop.com web sajta, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućila korisnicima pristup sajtu ako smatramo da stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Pixma centar (www.pixma-itshop.com) također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.
  Pixma centar (www.pixma-itshop.com) osim isključenja korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete korištenja i ostala pravila važeća na stranici www.pixma-itshop.com može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit koju Pixma centar trpi zbog nepoštivanja ovih uvjeta.

  IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI
  OVA STRANICA SE POSLUŽUJE NA PRINCIPU "KAKAV JEST" I "KAKO JE RASPOLOŽIV". VI SE EKSPLICITNO SLAŽETE DA KORISTITE OVAJ SAJT NA OSOBNU ODGOVORNOST I OSOBNI RIZIK.
  Pixma centar NE JAMČI DA SU OVA WEB STRANICA, NJEGOVI POSLUŽITELJI (SERVERI), E-MAILOVI POSLANI OD STRANE Pixma centra NEZARAŽENI VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA. Pixma centar NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE BILO KAKVOG TIPA KOJE SU NASTALE KORIŠTENJEM OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, KAZNENE I POSLJEDIČNE ŠTETE.
  Pixma centar NEĆE BITI ODGOVORAN ZA RADNJE TREĆIH OSOBA.

  Primjenjiv zakon, mogući sporovi i sudska nadležnost

  Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

  Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

  Posjetom www.pixma-itshop.com Vi prihvaćate da je za ovdje navedene Uvjete korištenja mjerodavno nacionalno zakonodavstvo. Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz, ili biti u bilo kakvoj vezi s Vašim posjetom www.pixma-itshop.com ili proizvodima koje ste kupili putem www.pixma-itshop.com nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

  Pravila za upotrebu sajta, modifikacije pravila i izdvojivost
  Molimo Vas da pažljivo proučite naša ostala pravila i naputke. Ova pravila su također na snazi tijekom Vašeg posjeta www.pixma-itshop.com. Pixma centar zadržava pravo da vrši izmjene stranica, pravila i ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Ukoliko se bilo koji, ovdje navedeni uvjeti proglase nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, takvi uvjeti će se proglasiti izdvojeni od ostalih i neće zahvatiti punovažnost i provedivost ostalih uvjeta.  OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA


  Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/2022), obavještavamo potrošače da pisani prigovor u kojem iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili naše poslovanje, mogu podnijeti:

  - u našim poslovnim prostorijama,
  - putem pošte na adresu Pixma centar, Andrije Hebranga 10, 21220 Trogir ,
  - putem elektroničke pošte na e-mail adresu ured@pixma-centar.com ,

  te će im bez odgađanja biti potvrđen primitak prigovora u pisanom obliku, u našim poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte.
  Na pisani prigovor potrošača dat ćemo odgovor o osnovanosti prigovora u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
  U tu svrhu, molimo potrošače da u prigovoru navedu svoje ime, prezime i adresu.


  ________________________________________
  Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka Pixma centra (www.pixma-itshop.com)